Categories
Kibdah Mugalgal
Rp 88,000.00 Rp 88,000.00 88000.0 IDR
Khobus Abyadh
Rp 11,000.00 Rp 11,000.00 11000.0 IDR
Idham Laham
Rp 66,000.00 Rp 66,000.00 66000.0 IDR
Idham Dajaj
Rp 44,000.00 Rp 44,000.00 44000.0 IDR
Halib Bit Tamr
Rp 60,501.00 Rp 60,501.00 60501.0 IDR
Foul Medammes
Rp 44,000.00 Rp 44,000.00 44000.0 IDR
Fawakkih
Rp 49,501.00 Rp 49,501.00 49501.0 IDR
Fatayyir Mix
Rp 22,000.00 Rp 22,000.00 22000.0 IDR
Extra Sambal
Rp 29,700.00 Rp 29,700.00 29700.0 IDR
Extra Laham
Rp 96,800.00 Rp 96,800.00 96800.0 IDR
Extra Dajaj
Rp 27,501.00 Rp 27,501.00 27501.0 IDR
Extra Acar
Rp 11,000.00 Rp 11,000.00 11000.0 IDR
Dates
Rp 46,200.00 Rp 46,200.00 46200.0 IDR
Dajaj Masywi Khobus
Rp 55,000.00 Rp 55,000.00 55000.0 IDR
Dajaj Masywi Extra
Rp 49,501.00 Rp 49,501.00 49501.0 IDR
Dajaj Masywi Bathatis
Rp 60,501.00 Rp 60,501.00 60501.0 IDR
Chocolate
Rp 27,501.00 Rp 27,501.00 27501.0 IDR
Cheezy Roll
Rp 60,501.00 Rp 60,501.00 60501.0 IDR
Chapati
Rp 22,000.00 Rp 22,000.00 22000.0 IDR
Bathatis
Rp 22,000.00 Rp 22,000.00 22000.0 IDR